Zasady rekrutacji 2020/2021


REKRUTACJA DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W WOŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ROZPOCZĘTA I POTRWA DO KOŃCA CZERWCA (Z WYJĄTKIEM KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ,GDZIE REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA STYCZNIA 2020 ROKU ).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     KRYTERIA PRZYJĘĆ DO  NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO KL.I

 

1.KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2.POZYTYWNY WYNIK ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

3.OPŁATA WPISOWEGO.

4.UCZNIOWIE DO KLAS STARSZYCH PRZYJMOWANI SĄ DO SZKOŁY PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY, W MIARĘ WOLNYCH MIEJSC.

 

 

                               

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO
NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W WOŁOWIE
ROK SZKOLNY 2020/2021

§ 1

1. Do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową i przystąpili do egzaminu ósmoklasisty.
2. Rekrutacja organizowana jest przez dyrektora Szkoły.
3. Rejestracja zgłoszeń prowadzona jest przez sekretariat Szkoły w godzinach pracy sekretariatu.
§ 2

1. Przyjmowanie kandydatów do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego
w Wołowie odbywa się w dwóch etapach:
a) etap I podstawowy dla tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Wołowie.
b) etap II podstawowy dla tegorocznych absolwentów uczęszczających do innych szkół podstawowych.
c) etap III uzupełniający w przypadku wolnych miejsc.

2. Przy przyjęciu kandydata do klasy pierwszej brane są pod uwagę:
a) średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (etap I i II ) z następujących przedmiotów:
• język polski, matematyka, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie ( kandydaci do klasy humanistycznej),
• język polski, matematyka, język angielski, biologia, chemia (kandydaci do klasy biologiczno – chemicznej),
• język polski, matematyka, język angielski, fizyka ,chemia (kandydaci do klasy matematyczno – fizyczno – chemiczno – informatycznej).

W przypadku otrzymania oceny z poszczególnych przedmiotów uczeń otrzymuje:
• 10 pkt. za ocenę celującą
• 8 pkt. za ocenę bardzo dobrą
• 6 pkt. za ocenę dobrą
• 2 pkt. za ocenę dostateczna
• 0 pkt. za ocenę dopuszczającą
Razem: 50 pkt.

b) wynik egzaminu ósmoklasisty, średnia minimum 60% wymagana do uczestniczenia w procesie rekrutacji ze wszystkich części egzaminu ,max 100 % - 90 pkt.

c) ocena zachowania (etap I, II, III),
• Wzorowe 10 pkt.
• Bardzo dobre 8 pkt.
• Dobre 2 pkt.
• Poprawne 1 pkt.
• Nieodpowiednie i naganne 0 pkt.

d) Szczególne osiągnięcia i wolontariat max 10 pkt.
e) wynik rozmowy kwalifikacyjnej ( etap II i III )

f) laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności ( etap I i II ).

g) dzieci członków stowarzyszenia oraz nauczycieli i pracowników szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności.

h) złożenie podań o przyjęcie do szkoły i dokumentów rekrutacyjnych ( etap I,II,III).

3) Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do liceum podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

Łączna maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata wynosi 160 pkt.(wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły – 50 pkt. ,ocena zachowania-10 pkt. ,wynik egzaminu ósmoklasisty – 90 pkt. ,szczególne osiągnięcia i wolontariat – 10 pkt.
Na podstawie wyników uzyskanych przez uczniów ,zostanie sporządzona lista rankingowa kandydatów do przyjęcia oraz lista rezerwowa.

§ 3

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

a) wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie szkoły www.sisr.com.pl lub w sekretariacie szkoły ( etap I, II, III),

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oryginały dokumentów) oraz kopie zaświadczeń i dyplomów poświadczające osiągnięcia z klasy VII i VIII ( etap I, II, III).

Termin składania dokumentów określony jest w Kalendarzu rekrutacji na dany rok szkolny.

§ 4

1. Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu do szkoły kandydata bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej (etap III ), który:

- uzyskał najwyższą średnią ocen (minimum 4,5 ) ze wszystkich przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły,

- ocenę zachowania co najmniej dobrą,

- posiada szczególne uzdolnienia i osiągnięcia ważne w dalszym cyklu kształcenia.

2. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani w trybie I , mogą zostać przyjęci w trybie uzupełniającym, w miarę wolnych miejsc (po zakończeniu rekrutacji w trybie II ).

3. Potwierdzenie przez ucznia (zakwalifikowanego w etapie I ) woli przyjęcia do liceum (termin określony w Kalendarzu rekrutacji) odbywa się poprzez: podpisanie przez rodziców bądź opiekunów ucznia Umowy o kształcenie,

• dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości dwukrotności czesnego (800 złotych), która zostanie zaliczona na poczet czesnego za miesiąc wrzesień i październik, jeśli kandydat podejmie naukę w NLO.
(W przypadku niepodjęcia nauki w naszym NLO, a uczeń zostanie przyjęty do szkoły, opłata nie będzie zwrócona, opłata zostanie zwrócona w przypadku nieprzyjęcia ucznia do szkoły – niespełnienie wymagań )
• dostarczenie do sekretariatu:
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- kopii zaświadczeń i dyplomów poświadczających osiągnięcia z klasy VII i VIII
- 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie,
- karty zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły ( etap II i uzupełniający).

§ 5

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do liceum - termin określony jest w Kalendarzu rekrutacji.

.

Przyszli inżynierowie
Przyszli inżynierowie

Klasa matematyczno-fizyczno-chemiczno- informatyczna  z rozszerzonym językiem angielskim
Jest to klasa stworzona dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe na uniwersytetach, politechnikach oraz na uczelniach technicznych. Przedmiotami wiodącymi w tej klasie są matematyka,chemia i fizyka. Realizowane są one w zwiększonej liczbie godzin w stosunku do ramowego planu nauczania.  Zapewniają doskonałe przygotowanie do zdawania egzaminu  maturalnego

 

Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna z rozszerzonym językiem angielskim
Jest to klasa stworzona dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe na uniwersytetach, politechnikach oraz na uczelniach technicznych. Przedmiotami wiodącymi w tej klasie są matematyka,informatyka i fizyka. Realizowane są one w zwiększonej liczbie godzin w stosunku do ramowego planu nauczania. Zapewniają doskonałe przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego

 


 

Prawnik czy nauczyciel?
Prawnik czy nauczyciel?

Klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim, historią, wiedza o społeczeństwie i językiem angielskim

Klasa humanistyczna przygotowuje uczniów do studiowania na  takich kierunkach jak: prawo, administracja, psychologia, filologie.

Lekarz czy naukowiec
Lekarz czy naukowiec

Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim

Klasa o tym kierunku kształcenia tworzy możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu: biologii, chemii oraz fizyki i astronomii. Wymienione przedmioty będą realizowane w zakresie rozszerzonym, co umożliwi doskonałe przygotowanie do egzaminów maturalnych, a następnie podjęcie studiów na tak przyszłościowych kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, kosmetologia, dietetyka i wielu innych.

 


 

[pobierz] 0.1 MB kalendarz-rekrutacji---2020--2021
[pobierz] 0.1 MB regulamin-rekrutacji
[pobierz] 0.1 MB podanie-szkola-podstawowa
[pobierz] 0.1 MB podanie-lo