Archiwum


[pobierz] 0.1 MB wniosek-do-dyrektora--nauka-od-dnia-26
[pobierz] 0.1 MB wniosek-do-dyrektora--nauka-od-dnia-26
[pobierz] 0.1 MB kryteria-oceniania-zachowania-uczniow-zespolu-szko
[pobierz] 0.1 MB terminy-zebran-2019---2020
[pobierz] 0.1 MB statut-lo
[pobierz] 0.2 MB statut-sp
[pobierz] 0.1 MB podreczniki-sp
[pobierz] 0.1 MB podreczniki-edukacja-i-iii-sp
[pobierz] 0.1 MB podreczniki-gimnazjum
[pobierz] 0.1 MB podreczniki---liceum

                                      Podręczniki do kl.1 LO

[pobierz] 0.3 MB plan-lekcji-2017-2018
[pobierz] 0.1 MB plan-pracy-ii-sem
[pobierz] 0.1 MB plan-pracy-2017-i-semestr

MATURA OD ROKU 2015

Stowarzyszenie „Inicjatywa Samorządowa RAZEM” Wołów, dnia 31.05.2019 r.
ul. Zaułek Zielony 20
56-100 Wołów

Ldz. 263/2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz.53) na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku szkolnego Stowarzyszenia „Inicjatywa Samorządowa RAZEM” w Wołowie, znak sprawy: ZP.01.201.2019.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz.53 ), zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowane zamówienia wynosi 556.316,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych 00/100). Otwarcie ofert odbyło się w dniu 29.05.2019r. o godz. 12:00. Podczas otwarcia ofert podano firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny ofert wg poniższego zestawienia:


Oferta nr I – „MAR-PIS” Sp. z o. o.
ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław,
cena oferty 489.594,72 zł..

Nazwa i adres zamawiającego:

Stowarzyszenie „Inicjatywa Samorządowa RAZEM”
ul. Zaułek Zielony 20
56-100 Wołów

 

Zamawiający – działając na podstawie art. 93 ust. 1A pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, iż postępowanie niniejsze zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiającemu nie przyznano środków finansowych, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie znacznej części przedmiotowego zamówienia. Uniemożliwiło to Zamawiającemu dalsze kontynuowanie w/w postępowania przetargowego. Możliwość unieważnienia postępowania z tej przyczyny przewidziana została przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu nr 546458-N-2019 z dnia 14.05.2019 r.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 w/w ustawy Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

PREZES ZARZĄDU

Anna Wysocka

 

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-5-do-siwz_termomodernizacja

Oświadczenie
do postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku szkolnego Stowarzyszenia „Inicjatywa Samorządowa RAZEM” w Wołowie

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-4-do-siwz_termomodernizacja

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-3-do-siwz_termomodernizacja

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-2-do-siwz_termomodernizacja

O F E R T A
w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

[pobierz] 0.1 MB spec

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
PROJEKT BUDOWLANY

[pobierz] 0.1 MB siwz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku szkolnego Stowarzyszenia „Inicjatywa Samorządowa RAZEM”
w Wołowie

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-6-do-siwz_termomodernizacja

UMOWA - PROJEKT

[pobierz] 1.6 MB obmiary

Wołów, dnia 14.05.2019 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE
Polegające na termomodernizacji budynku szkolnego Stowarzyszenia „Inicjatywa Samorządowa RAZEM”
w Wołowie

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie ZP przez portal UZP w dniu 14.05.2019
pod nr 546458-N-2019

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Stowarzyszenie „Inicjatywa Samorządowa RAZEM” w Wołowie
Adres: 56 – 100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 20
Telefon: 71 389 58 25, faks 71 389 45 91
REGON 932662774, NIP 988-01-89-430.
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z 2019 r. poz. 53), zwanej dalej „ustawą”.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
IV. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej www.sisr.com.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenie „Inicjatywa Samorządowa RAZEM” w Wołowie Adres: 56 – 100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 20.
V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą się przynajmniej jedną robotą budowlaną wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Za robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, uznaje się robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3000,0 m3 i wartości roboty nie mniejszej niż 400.000,00 zł netto,
oraz dysponują:
- jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym mowa w pkt 1 i 2.
Na żądanie zamawiającego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich postaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 2.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 716);
10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej gupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

X. Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10.000,00 zł, słownie zł.:
dziesięć tysięcy 00/100.
2. Wykonawca wnosi wadium przed terminem składania ofert w jednej lub w kilku
poniższych formach:
1) w pieniądzu, przelewem na nieoprocentowane konto bankowe Zamawiającego nr
12 9583 0009 0100 0251 2000 0010 z opisem ,,wadium do zamówienia, znak
sprawy „ZP.01.201.2019”, przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto za całość zamówienia – waga kryterium – 100 %.
XII. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane:
1. Termin składania ofert: do dnia 29.05.2019 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego
w sekretariacie, adres: 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 20.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi: dnia 29.05.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiającego w biurze Dyrektora Szkoły, adres: 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 20.
XIII. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
XIV. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XVI. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3:
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. Pkt 6 i 7 lub art.134 ust. 6 pkt 3.
XVIII. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Zarząd Stowarzyszenia
Inicjatywa Samorządowa Razem

[pobierz] 2.2 MB gimnazjumplakat
[pobierz] 0.5 MB 20170811_harmgimmat2018

Terminy egzaminu

 

Gratulujemy !
[pobierz] 0.1 MB kalendarz-szkolny2016-2017
Terminy
Terminy

 

 
 KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Termin Zadanie i osoba odpowiedzialna
1 września 2016 r. godz.12.00 Rozpoczęcie roku szkolnego – dyrektor ,wicedyrektor ,zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
12 września 2016 r. godz.17.00 Spotkanie ogólne i zebrania klasowe z rodzicami.
23 września 2016 r. Obchody 15 – lecia szkoły - zespół powołany do organizacji obchodów
23 września 2016 r. Ślubowanie i Pasowanie klas pierwszych – K. Bogucka
3 października 2016r. godz.16.00 – 18.00 Spotkania nauczycieli z rodzicami
14 października 2016 r. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej ( kl.1 gimnazjum, p. A. Sawicka
7 listopada 2016r. godz.16.00- 18.00 Spotkania nauczycieli z rodzicami
10 listopada 2016 r. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości – kl.2 LO p. W. Jagiełło i p. A. Wróbel
5 grudnia 2016r. godz.16.00- 18.00 Spotkania nauczycieli z rodzicami
6 grudnia 2016r. Mikołajki ,wychowawcy klas
22 grudnia 2016 r. Wigilia szkolna, Jasełka - nauczyciel religii oraz ks. Wojciech
7 stycznia 2017 r. Studniówka
9 stycznia 2017 r. godz.16.00- 18.00 Spotkania nauczycieli z rodzicami
30 stycznia 2017 r. Wywiadówki
6 marca 2017 r. godz.16.00- 18.00 Spotkania nauczycieli z rodzicami
8 marca 2017 r. Uroczystości związane z Dniem Kobiet – kl. 2 gimnazjum – M. Gajos, B. Majer
3 kwietnia 2017 r. godz.16.00- 18.00 Spotkania nauczycieli z rodzicami
28 kwietnia 2017 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych. Uroczyste pożegnanie maturzystów – kl.2 LO, p. J. Rydzak
15 maja 2017r. godz. 16.00- 18.00 Spotkania nauczycieli z rodzicami
Czerwiec 2017 Zebrania z rodzicami – termin ustalony przez wychowawców.
Cały rok szkolny Uczestnictwo w akcjach charytatywnych, wolontariat, Nauczyciele, uczniowie szkoły, zespół wychowawczy
23 czerwca 2017 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Dni ustawowo wolne od pracy z przerwami świątecznymi

• Wszystkich Świętych – 1 listopada 2016 r.,
• Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2016 r.,
• Boże Narodzenie przerwa świąteczna – 23–31 grudnia 2016 r.,
• Nowy Rok – 1 stycznia 2017 r.,
• Trzech Króli – 6 stycznia 2017 r.,
• Wielkanoc przerwa świąteczna – 13 - 18 kwietnia 2017 r.,
• Święto Pracy – 1 maja 2017 r.,
• Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2017 r.,
• Boże Ciało – 15 czerwca 2017 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
1) 19, 20, 21 kwietnia 2017r. – egzaminy gimnazjalne (dni wolne dla uczniów z gimnazjum i liceum)
2) 4, 5, 6 maja 2017 r. – pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów podstawowych (dni wolne dla uczniów z gimnazjum i liceum)
3) 2 maja 2017 r. – dzień wolny po 1 maja ( dla uczniów ze szkoły podstawowej, z gimnazjum i liceum)
4) 16 czerwca 2017 r. – dzień wolny po Boże Ciało ( dla uczniów ze szkoły podstawowej, z gimnazjum i liceum)

 

[pobierz] 0.1 MB koncepcja-pracy-szkoly
[pobierz] 0.2 MB kalendarz-roku-szkolnego-2016-2017
[pobierz] 0.4 MB 20160819-harmonogram-egzaminow-w-2017-r-ogolne-fin

DOKUMENTY 2016/2017

[pobierz] 0.1 MB plan-pracy-zespolu-szkol-spolecznych
[pobierz] 0.1 MB kalendarz-roku-szk
[pobierz] 0.1 MB plan-pracy-ii-sem
[pobierz] 0.5 MB harmonogram-egzaminow-w-2016-r
[pobierz] 0.1 MB terminy-konsultacji-i-zebran
[pobierz] 0.1 MB plan-pracy-i-semestr
Powodzenia!
Powodzenia!

Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty odbędzie się dnia 12.01.2015r.(wtorek). Szczegółowy harmonogram znajdziecie na naszej stronie w zakładce: Sprawdzian .09:00 – Część 1 – język polski i matematyka (80 minut)

11:45 – Część 2 – j. angielski (45 minut)

– j. niemiecki (45 minut)

 

[pobierz] 0.5 MB harmonogram-egzaminow-w-2016-r

 

 

[pobierz] 0.2 MB materialy-dla-uczniow

Materiały dotyczące sprawdzianu

Film promocyjny dotyczący przebiegu sprawdzianu

[pobierz] 0.6 MB dla-rodzicow

Dla rodziców i uczniów