RODO


W związku z tym, że z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej "RODO") chcielibyśmy poinformować,że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie jest Pani Magdalena Półtorak.

 

KONTAKT

e-mail:spolecznapoltorak@sisr.com.pl

 

 

   KLAUZULA INFORMACYJA DLA RODZICÓW/UCZNIÓW

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Społecznych, adres: ul. Zaułek Zielony 20, 56-100 Wołów, reprezentowanym przez dyrektora szkoły,
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Magdalena Półtorak, e-mail: spolecznapoltorak@sisr.com.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku ze spełnieniem obowiązku szkolnego wynikającego z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 tj. z dnia 2018.05.24) oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 tj. z dnia 2018.05.24).
  5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 tj. z dnia 2018.05.24).
  6. ADO nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 tj. z dnia 2018.05.24).
  8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.