Przetargi


Rozstrzygnięcie przetargu

Komisja przetargowa dokonała wyboru oferty. W załączniku pod notatką znajduje się informacja o wyborze oferty.

[pobierz] 0.9 MB informacja_o_wyborze_oferty
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym
[pobierz] 0.4 MB inf_z_otwarcia_ofert

Informacja z otwarcia ofert w formacie PDF

Wołów, dnia 14.06.2019 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE
Polegające na termomodernizacji budynku szkolnego Stowarzyszenia „Inicjatywa Samorządowa RAZEM”
w Wołowie

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie ZP przez portal UZP w dniu 14.06.2019 pod nr 561161-N-2019

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Stowarzyszenie „Inicjatywa Samorządowa RAZEM” w Wołowie
Adres: 56 – 100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 20
Telefon: 71 389 58 25, faks 71 389 45 91
REGON 932662774, NIP 988-01-89-430.
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z 2019 r. poz. 53), zwanej dalej „ustawą”.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
IV. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej www.sisr.com.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenie „Inicjatywa Samorządowa RAZEM” w Wołowie Adres: 56 – 100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 20.
V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia w terminie 3 miesiace od dnia podpisania umowy.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą się przynajmniej jedną robotą budowlaną wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Za robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia, uznaje się robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000,0 m3 i wartości roboty nie mniejszej niż 100.000,00 zł netto,
oraz dysponują:
- jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o którym mowa w pkt 1 i 2.
Na żądanie zamawiającego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich postaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 2.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 716);
10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej gupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

X. Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł, słownie zł.:
pięć tysięcy 00/100.
2. Wykonawca wnosi wadium przed terminem składania ofert w jednej lub w kilku
poniższych formach:
1) w pieniądzu, przelewem na nieoprocentowane konto bankowe Zamawiającego nr
12 9583 0009 0100 0251 2000 0010 z opisem ,,wadium do zamówienia, znak
sprawy „ZP.02,09.2019”, przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) w gwarancjach bankowych;
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto za całość zamówienia – waga kryterium – 100 %.
XII. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane:
1. Termin składania ofert: do dnia 28.06.2019 r. do godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego
w sekretariacie, adres: 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 20.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi: dnia 28.06.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiającego w biurze Dyrektora Szkoły, adres: 56-100 Wołów, ul. Zaułek Zielony 20.
XIII. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
XIV. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XVI. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
XVII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3:
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. Pkt 6 i 7 lub art.134 ust. 6 pkt 3.

Zarząd Stowarzyszenia
Inicjatywa Samorządowa Razem

[pobierz] 3.0 MB ogloszenie_o_wprowadzeniu_zmian_w_siwz
[pobierz] 1.4 MB ksiazka-przedmiarow

Plik zastępuje plik "obmiary"

[pobierz] 1.6 MB obmiary

Obmiary

[pobierz] 0.1 MB siwz

SIWZ Termomodernizacja

[pobierz] 0.1 MB spec

Specyfikacja techniczna robót

[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-2-do-siwz_termomodernizacja
[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-3-do-siwz_termomodernizacja
[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-4-do-siwz_termomodernizacja
[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-5-do-siwz_termomodernizacja
[pobierz] 0.1 MB zalacznik-nr-6-do-siwz_termomodernizacja