Zasady rekrutacji 2019/2020


UWAGA !

Egzaminy dla uczniów ze szkól podstawowych i gimnazjów odbędą sie o godz. 14.00.

11.03. - język polski

12.03. - matematyka

13.03. - język angielski

Zmiana godziny egzaminów nastąpiła na prośbę zainteresowanych.

[pobierz] 0.1 MB kalendarz-rekrutacji---2019---2020
[pobierz] 0.1 MB rekrutacja-regulamin-2019---2020
[pobierz] 0.1 MB podanie-szkola-podstawowa1
[pobierz] 0.1 MB podanie-lo---3--letnie
[pobierz] 0.1 MB podanie-lo---4--letnie

REKRUTACJA DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W WOŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ROZPOCZĘTA I POTRWA DO KOŃCA MARCA (Z WYJĄTKIEM KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ,GDZIE REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA STYCZNIA 2018 ROKU ).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     KRYTERIA PRZYJĘĆ DO  NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO KL.I

1.KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2.POZYTYWNY WYNIK ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

3.OPŁATA WPISOWEGO.

4.UCZNIOWIE DO KLAS STARSZYCH PRZYJMOWANI SĄ DO SZKOŁY PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY, W MIARĘ WOLNYCH MIEJSC.

 

 

                               

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO
NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W WOŁOWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Załącznik nr 1 do Statutu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie
Wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2019 r.

 

§ 1

1. Do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli trzyletnie gimnazjum/ośmioletnią szkołę podstawową i przystąpili do egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty.
2. Rekrutacja organizowana jest przez dyrektora Szkoły.
3. Rejestracja zgłoszeń prowadzona jest przez sekretariat Szkoły w godzinach pracy sekretariatu.


§ 2

1. Przyjmowanie kandydatów do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego
w Wołowie odbywa się w dwóch etapach:
a) etap I podstawowy dla tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej
i gimnazjum uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej
i Dwujęzycznego Niepublicznego Gimnazjum w Wołowie.
b) etap II podstawowy dla tegorocznych absolwentów uczęszczających do innych szkół podstawowych i gimnazjów.
c) etap III uzupełniający w przypadku wolnych miejsc.

2. Przy przyjęciu kandydata do klasy pierwszej brane są pod uwagę:

a) średnia ocen z I półrocza klasy trzeciej gimnazjum/klasy ósmej szkoły podstawowej (etap I i II ) z następujących przedmiotów:
• język polski, matematyka, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie ( kandydaci do klasy humanistycznej),
• język polski, matematyka, język angielski, biologia, chemia (kandydaci do klasy biologiczno – chemicznej),
• język polski, matematyka, język angielski, fizyka ,chemia (kandydaci do klasy matematyczno – fizyczno – chemiczno – informatycznej).

W przypadku otrzymania oceny z poszczególnych przedmiotów uczeń otrzymuje:
• 10 pkt. za ocenę celującą
• 8 pkt. za ocenę bardzo dobrą
• 6 pkt. za ocenę dobrą
• 2 pkt. za ocenę dostateczna
• 0 pkt. za ocenę dopuszczającą
Razem: 50 pkt./100%
b) wyniki egzaminu wewnętrznego ( etap I i II ), egzamin odbędzie się w formie pisemnej i będzie obejmować przedmioty : język polski, matematykę i język angielski.

W wyniku egzaminu wstępnego kandydat może uzyskać:
• 30 pkt. za egzamin z j. polskiego
• 30 pkt. za egzamin z matematyki
• 30 pkt. za egzamin z j. angielskiego
• 8 pkt. za dodatkowe szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne ,
• 2 pkt. za wolontariat.
Razem: 100 pkt. /100 %
c) wynik egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty, średnia minimum 60% ze wszystkich części egzaminu ,max 100 % ( w przypadku naboru uzupełniającego).

d) ocena zachowania (etap I, II, III),
• Wzorowe 6 pkt.
• Bardzo dobre 4 pkt.
• Dobre 2 pkt.
• Poprawne 1 pkt.
• Nieodpowiednie i naganne 0 pkt.

e) wynik rozmowy kwalifikacyjnej ( etap II i III )

f) laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty przyjmowani są w pierwszej kolejności oraz zwolnieni są z egzaminów wewnętrznych ( etap I i II ).

g) dzieci członków stowarzyszenia oraz nauczycieli i pracowników szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności, nie są jednak zwolnione z egzaminów wewnętrznych.

h) złożenie podań o przyjęcie do szkoły i dokumentów rekrutacyjnych ( etap I,II,III).

3) Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do liceum podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata wynosi 156.
Na podstawie wyników uzyskanych przez uczniów ,zostanie sporządzona lista rankingowa kandydatów do przyjęcia oraz lista rezerwowa.


§ 3

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły składają w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

a) wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły (odpowiednio do liceum 3-letniego lub 4-letniego) dostępne na stronie szkoły www.sisr.com.pl lub w sekretariacie szkoły ( etap I, II, III),

b) poświadczony przez wychowawcę wykaz ocen z pierwszego półrocza klasy trzeciej gimnazjum/ósmej szkoły podstawowej (etap I i II ) lub świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty (nabór uzupełniający).

Termin składania dokumentów określony jest w Kalendarzu rekrutacji na dany rok szkolny.                                    § 4

1. Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o przyjęciu do szkoły kandydata bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej (etap III ), który:

- uzyskał najwyższą średnią ocen (minimum 4,5 ) ze wszystkich przedmiotów za I semestr,

- ocenę zachowania co najmniej dobrą,

- posiada szczególne uzdolnienia i osiągnięcia ważne w dalszym cyklu kształcenia.

2. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani w trybie I , mogą zostać przyjęci w trybie uzupełniającym, w miarę wolnych miejsc (po zakończeniu rekrutacji w trybie II ).

3. Potwierdzenie przez ucznia (zakwalifikowanego w etapie I ) woli przyjęcia do liceum (termin określony w Kalendarzu rekrutacji) odbywa się poprzez: podpisanie przez rodziców bądź opiekunów ucznia Umowy o kształcenie,

• dokonanie opłaty - wpisowej w wysokości dwukrotności czesnego (800 złotych), która zostanie zaliczona na poczet czesnego za miesiąc wrzesień i październik, jeśli kandydat podejmie naukę w NLO.
(W przypadku niepodjęcia nauki w naszym NLO, opłata nie będzie zwrócona)
• dostarczenie do sekretariatu:
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty,
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,
- 2 zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie,
- karty zdrowia ucznia z poprzedniej szkoły ( etap II i uzupełniający).

 

§ 5

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do liceum - termin określony jest w Kalendarzu rekrutacji.

Zatwierdzone przez dyrektora 
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego  
w Wołowie dnia 3 stycznia 2019 r.

 

 

Przyszli inżynierowie
Przyszli inżynierowie

Klasa matematyczno-fizyczno-chemiczno- informatyczna  z rozszerzonym językiem angielskim
Jest to klasa stworzona dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe na uniwersytetach, politechnikach oraz na uczelniach technicznych. Przedmiotami wiodącymi w tej klasie są matematyka,chemia i fizyka. Realizowane są one w zwiększonej liczbie godzin w stosunku do ramowego planu nauczania.  Zapewniają doskonałe przygotowanie do zdawania egzaminu  maturalnego

 

Klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna z rozszerzonym językiem angielskim
Jest to klasa stworzona dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe na uniwersytetach, politechnikach oraz na uczelniach technicznych. Przedmiotami wiodącymi w tej klasie są matematyka,informatyka i fizyka. Realizowane są one w zwiększonej liczbie godzin w stosunku do ramowego planu nauczania. Zapewniają doskonałe przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego

 


 

Prawnik czy nauczyciel?
Prawnik czy nauczyciel?

Klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim, historią, wiedza o społeczeństwie i językiem angielskim

Klasa humanistyczna przygotowuje uczniów do studiowania na  takich kierunkach jak: prawo, administracja, psychologia, filologie.

Lekarz czy naukowiec
Lekarz czy naukowiec

Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim

Klasa o tym kierunku kształcenia tworzy możliwość pogłębiania wiedzy z zakresu: biologii, chemii oraz fizyki i astronomii. Wymienione przedmioty będą realizowane w zakresie rozszerzonym, co umożliwi doskonałe przygotowanie do egzaminów maturalnych, a następnie podjęcie studiów na tak przyszłościowych kierunkach jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, weterynaria, kosmetologia, dietetyka i wielu innych.